ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΝΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΝΙΚΗ ΦΛΩΡΙΝΑΣ

'' ΝΕΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΦΟΡΟΛΟΓΗΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΜΕΘΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΝΙΚΗΣ''

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 2.049.464,90€?> ?> ?>