Διασφάλιση Ποιότητας

Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας
 
Η ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. εφαρμόζει Συστήματα Διαχείρισης Ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2015, ΕΛΟΤ EN ISO 14001:2015 και ΕΛΟΤ ISO 45001:2018 για το ακόλουθο Πεδίο Εφαρμογής:
  • Διαχείριση έργων
  • Εκτέλεση έργων στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα συμπεριλαμβάνοντας έργα Οδοποιίας, Κτιριακά, Υδραυλικά, Ηλεκτρομηχανολογικά, Βιομηχανικά / Ενεργειακά και Λιμενικά έργα
 
Το σύνολο του προσωπικού της εταιρείας υιοθετεί τη φιλοσοφία διασφάλισης και διαχείρισης της ποιότητας της εταιρείας. Ένα από τα καθήκοντα των εργαζομένων είναι να εντοπίζουν και να επισημαίνουν κάθε περιθώριο βελτίωσης της ποιότητας και να υλοποιούν τις σχετικές αλλαγές.
 
Η εταιρεία στελεχώνεται από άτομα με την κατάλληλη εμπειρία και τεχνογνωσία, ενώ συνεργάζεται και με ειδικευμένους μηχανικούς και τεχνικούς, αξιοποιώντας τις υπηρεσίες τους. Επιπρόσθετα, η εταιρεία είναι εξοπλισμένη με άρτια και σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή, την οποία και συνεχώς αναβαθμίζει, για τη βελτιστοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών της.
 
 
 
Πολιτική Ασφάλειας και Υγιεινής
 
Η πολιτική Ασφάλειας και Υγιεινής της εταιρείας ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. βασίζεται πάνω στην θεμελιώδη αρχή της εξασφάλισης της προσωπικής ασφάλειας όλων όσων εμπλέκονται στις εργασίες κατασκευής αλλά και στη δημιουργία περιβάλλοντος εργασίας που να πληρεί τα απαιτούμενα επίπεδα υγιεινής αλλά και την προστασία του περιβάλλοντος. 
 
Η πολιτική Ασφάλειας και Υγιεινής της εταιρείας ΕΛΙΚΑ Α.Τ.Ε.Ε. στοχεύει στο: 
  • Να εξασφαλίσει όλο το προσωπικό να είναι γνώστης της πολιτικής που εφαρμόζεται και να συμμορφώνεται με αυτό.   
  • Να προσδιορίσει όλους τους πιθανούς κινδύνους που θα προκύψουν κατά την διάρκεια εκτέλεσης των εργασιών και να λάβει προληπτικά μέτρα.
  • Να διευθετήσει και να συντηρήσει τους χώρους εργασίας, εγκαταστάσεων, μηχανημάτων, υλικών κλπ. και να οργανώσει την εργασία με τρόπο ώστε οι εργαζόμενοι να προστατεύονται από κάθε κίνδυνο ατυχήματος ή προσβολής της υγείας τους.
  • Να διενεργεί τακτικές επιθεωρήσεις όλων των έργων, χώρων εργασίας, παραγωγικών διαδικασιών κλπ.
  • Να γνωστοποιεί στους εργαζόμενους τις προβλέψεις της νομοθεσίας για την υγιεινή και ασφάλεια αυτών όπως και τους κανόνες για την ασφάλεια του έργου.
  • Να χορηγεί στους εργαζόμενους τα αναγκαία και κατάλληλα μέσα ατομικής προστασίας, ανάλογα με τη φύση της εκτελούμενης από αυτούς εργασίας.

 

CERTIFICATE_ISO9001-2015_GR

CERTIFICATE_ISO14001-2015_GR

CERTIFICATE_ISO45001-2018_GR

CERTIFICATE_ISO39001-2012_GR