ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ

''ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΦΡΑΓΜΑΤΟΣ ΣΙΣΑΝΙΟΥ''

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ : 5.823.442,61€